Λιανάκης

Κτηματογράφηση – Π.Μ. – Πράξη εφαρμογής περιοχών Β κατοικίας Περιγιάλι – Τσονίμα – Τρεχαντιέρα

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Έχει ολοκληρωθεί η Πολεοδομική Μελέτη και είναι στη διαδικασία έγκρισης (ΦΕΚ). Μετά την Έγκριση θα εκπονηθεί η πράξη εφαρμογής.