Λιανάκης

Πολεοδομική μελέτη ΚΙΤΣΙ μετά πράξεως εφαρμογής (ενόψη εγκρίσεως ΓΠΣ) Δήμου Κρωπίας

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί.

Έχει ολοκληρωθεί η Πολεοδομική Μελέτη για την Α¨ γειτονία και είναι στη διαδικασία έγκρισης (ΦΕΚ). Μετά την Έγκριση θα εκπονηθεί η πράξη εφαρμογής. Για την ολοκλήρωση της μελέτης για τη Β¨ γειτονία απαιτείται η ολοκλήρωση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος.