Λιανάκης

Πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής ΒΙΠΑ Ιεράπετρας

Φορέας ανάθεσης: ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε.

Έχει ολοκληρωθεί η Πολεοδομική μελέτη και έχει εγκριθεί. Αναμένεται εντολή για την εκπόνηση της πράξης εφαρμογής.