φωτογραφία κωμόπολης

Πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής ΒΙΠΑ Ιεράπετρας

We provide top services with a rich experience in business since 1982. Staying modern, valid and innovative. This is our story.
EΣΠΑ Banner

Φορέας ανάθεσης: ΒΙΠΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε.

Έχει ολοκληρωθεί η Πολεοδομική μελέτη και έχει εγκριθεί. Αναμένεται εντολή για την εκπόνηση της πράξης εφαρμογής.


Τοπογραφικό σχέδιο για τη μελέτη του ΒΙΠΑ Ιεράπετρας