Διαχείριση Ποιότητας

If you would like to display a sidebar on a page, use this page template.
EΣΠΑ Banner

Η εταιρία ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε έχει βασική επιδίωξη την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σύμφωνα:
1. Με τις απαιτήσεις που τίθενται από τους πελάτες της,
2. Με τις νομοθετικές απαιτήσεις και
3. Με διεθνή πρότυπα και κανονισμούς,
με σκοπό τη βέλτιστη ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και την ικανοποίηση των πελατών. Επιδιώκει πάντοτε την ικανοποίηση των προδιαγραφών που τίθενται από τους πελάτες της και θεωρεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου αυτού το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά ISO 9001:2000. Παράλληλα η εταιρία φροντίζει να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας.

Οι ιδρυτές της εταιρίας φρόντισαν από την αρχή της λειτουργίας της να στοχεύουν πάντοτε στην ποιότητα των υπηρεσιών, οι εργαζόμενοι έχουν επιλεγεί και θα επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πιστεύουν στις αρχές της ποιότητας, γεγονός που βοηθά πολύ, τόσο στην ορθή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης όσο και στην βελτίωσή του.

Με γνώμονα την ανάπτυξη και την ωρίμανση της εταιρείας και με τη βοήθεια των εργαλείων του Σ.Δ.Π., η Διοίκηση της εταιρείας ανασκοπεί συνεχώς τους στόχους της και θέτει νέους όταν απαιτείται.

Η ικανοποίηση των πελατών της εταιρίας ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε αποτελεί στρατηγικό σημείο στη λειτουργία του. Αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πελάτες της στη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης και δεσμεύεται στην τήρηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες χρόνων παρoχής υπηρεσιών και επίλυσης τυχόν προβλημάτων.

Η εταιρία ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε απαιτεί από τους συνεργάτες της να τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αυτό έχει ορίσει και που διατηρεί μέσω του τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει.

Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του και την αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρία ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε στηρίζεται:

 • στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό της,
 • στη συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών και των συνεργατών της,
 • στον ορθά σχεδιασμένο έλεγχο ποιότητας στην παροχής υπηρεσιών,
 • στην προγραμματισμένη εκπαίδευση του προσωπικού της,
 • στην συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις,

και στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Ταχεία, στο μέτρο του δυνατού, απόκριση στα αιτήματα των πελατών.
 • Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων.
 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Παροχή όλων των απαραιτήτων μέσων και γνώσεων και ανάπτυξη πνεύματος ποιότητας και τελειότητας, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.
 • Συστηματική ανάλυση όλων των βάσιμων παραπόνων των πελατών και τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και διερεύνηση των αιτιών.
 • Ανάληψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.
 • Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Θέση αντικειμενικών στόχων ποιότητας οι οποίοι προκύπτουν από τις διεργασίες μέτρησης και παρακολούθησης της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή εφαρμογή προς συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων.

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας ΕΜΜ. Γ. ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της δραστηριότητας της και την προσήλωση στους στόχους της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

iso-lianakis