Λιανάκης

Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας “Αγία Ειρήνη – Κορακοβούνι – Μαραθίτης”

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί.

Έχει εκπονηθεί το Β1 στάδιο, έγινε η ανάρτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων.

Για να εκπονηθεί το Β2 στάδιο θα πρέπει:

  • Να ανατεθεί από το Δήμο η μελέτη οριοθέτησης των 4 μικρών εσωτερικών ρεμάτων. Να εκπονηθεί η μελέτη και να εγκριθούν οι οριογραμμές.
  • Να προσαρμοστεί η Γεωλογική μελέτη με βάση την οριοθέτηση του ρέματος και να εγκριθεί.
  • Να προσαρμοστεί η Πολεοδομική μελέτη στις μελέτες γεωλογική και υδραυλική.

Θα ακολουθήσει 2η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης, εξέταση – απόφαση πιθανών ενστάσεων, αποστολή στην Περιφέρεια για έγκριση – γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ κ.λ.π.