φωτογραφία κωμόπολης

Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας “Αμφιθέα”

We provide top services with a rich experience in business since 1982. Staying modern, valid and innovative. This is our story.
EΣΠΑ Banner

Φορέας ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η κτηματογράφηση έχει ολοκληρωθεί.

Έχει εκπονηθεί το Β1 στάδιο, έγινε η ανάρτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων.

Για να εκπονηθεί το Β2 στάδιο θα πρέπει:

  •  Να εγκριθούν οι οριογραμμές του εσωτερικού ρέματος.
  •  Να προσαρμοστεί η Γεωλογική μελέτη με βάση την οριοθέτηση του ρέματος και να εγκριθεί.
  •  Να προσαρμοστεί η Πολεοδομική μελέτη στις μελέτες γεωλογική και υδραυλική.

Θα ακολουθήσει 2η ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης, εξέταση – απόφαση πιθανών ενστάσεων, αποστολή στην Περιφέρεια για έγκριση – γνωμοδότηση ΣΥΠΟΘΑ κ.λ.π


Τοπογραφικό σχέδιο της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας “Αμφιθέα”

Τοπογραφικό σχέδιο της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας “Αμφιθέα”